Bật Lên Tham khảoBật Lên Tham khảo Danh Từ hình thức

  • thu hẹp lại, phục hồi, phản ứng, revulsion, sự tiêu nhập đá trong boomerang.

Bật Lên Tham khảo Động Từ hình thức

  • khai quật, khai thác, lộ, đi lên, đi lên với, tiết lộ, xuất hiện, chuyển, disinter, tìm thấy, khám phá, trần, mang đến cho ánh sáng, đến.
  • thu nhỏ, mùa xuân trở lại, phục hồi, gạt sang, vẽ lại, kéo trở lại, flinch, rút lui, rút, nghỉ hưu, yihu, chim cút, rút lại.

Bật Lên Liên kết từ đồng nghĩa: phục hồi, phản ứng, revulsion, khai quật, khai thác, lộ, đi lên, tiết lộ, xuất hiện, chuyển, tìm thấy, khám phá, trần, đến, thu nhỏ, phục hồi, gạt sang, flinch, rút lui, rút, nghỉ hưu, yihu, chim cút, rút lại,

Bật Lên Trái nghĩa