Huyền ảo Tham khảo


Huyền Ảo Tham khảo Tính Từ hình thức

  • tưởng tượng không thực hiện, hư cấu, hư không, hay thay đổi, tuyệt vời, lãng mạn, phiếm, tầm nhìn chiến lược, lý tưởng, khoan.
Huyền ảo Liên kết từ đồng nghĩa: hư cấu, hư không, hay thay đổi, tuyệt vời, lãng mạn, phiếm, tầm nhìn chiến lược, lý tưởng, khoan,

Huyền ảo Trái nghĩa