Pick-me-up Tham khảoPick-Me-Up Tham khảo Danh Từ hình thức

  • kích thích.

Pick-me-up Liên kết từ đồng nghĩa: kích thích,