Prickle Tham khảoPrickle Tham khảo Động Từ hình thức

  • đâm.

Prickle Liên kết từ đồng nghĩa: đâm,