Sưng Tham khảoSừng Tham khảo Danh Từ hình thức

  • excrescence, sự cao hơn cornu, thúc đẩy, cành, ngà, nhung.
  • mở rộng, distention, u cục lồi ra, khối u, vết sưng, giãn nở.

Sừng Tham khảo Tính Từ hình thức

  • dâm dục.

Sung Tham khảo Động Từ hình thức

  • chế, soạn thảo, hạn chế, gây ấn tượng với báo chí, thượng hải.
  • tịch thu, tiếp nhận, thích hợp, trưng dụng đoạt, chiếm đoạt, cướp.

Sưng Liên kết từ đồng nghĩa: excrescence, thúc đẩy, cành, nhung, mở rộng, khối u, giãn nở, dâm dục, chế, hạn chế, thượng hải, tịch thu, tiếp nhận, thích hợp, chiếm đoạt, cướp,