Spendthrift Tham khảo


Spendthrift Tham khảo Danh Từ hình thức

  • người tiêu pha lớn, wastrel, thải, prodigal profligate, squanderer, scattergood, thể thao, showoff.

Spendthrift Tham khảo Tính Từ hình thức

  • lãng phí, hoang đàng profligate, improvident, lộng lẫy, sang trọng, openhanded, overgenerous.
Spendthrift Liên kết từ đồng nghĩa: thải, thể thao, showoff, lãng phí, lộng lẫy, sang trọng, openhanded,

Spendthrift Trái nghĩa