Swerve Tham khảoSwerve Tham khảo Động Từ hình thức

  • minogue, né tránh, lệch, bật tuyệt ra, sự nghiệp, tack jib, nhút nhát, uốn cong, thay đổi, tránh, rẽ, đi chệch, digress, phân ra.

Swerve Liên kết từ đồng nghĩa: minogue, né tránh, sự nghiệp, nhút nhát, uốn cong, thay đổi, tránh, rẽ, đi chệch, digress, phân ra,