Tổn Thương Tham khảoTổn Thương Tham khảo Danh Từ hình thức

  • chấn thương, đau, vết thương, bruise blemish, gây tổn hại, bất thường, excrescence, suy giảm rối loạn trong một sự biến dạng.

Tổn Thương Liên kết từ đồng nghĩa: chấn thương, đau, vết thương, bất thường, excrescence,