Xốp Tham khảo


Xốp Tham khảo Tính Từ hình thức

  • thấm nước.
Xốp Liên kết từ đồng nghĩa: thấm nước,