Ác Trái nghĩa


Ác Trái nghĩa Tính Từ hình thức

  • dễ dàng trifling, đơn giản, không đau, tầm thường.
  • tốt, thẳng đứng, chỉ đạo đức, lần.
  • well-behaved, thích hợp, tốt.

Ác Tham khảo