Ado Trái nghĩa


Ado Trái nghĩa Danh Từ hình thức

  • hòa bình, yên tĩnh, bình tĩnh, không hoạt động, thờ ơ.

Ado Tham khảo