Ado Tham khảo


Ado Tham khảo Danh Từ hình thức

  • phiền phức, công việc khó khăn, nhộn nhịp, khuấy, hoạt động, bận tâm, sự nhầm lẫn, xáo trộn, hôn, hứng thú, kích động, vậy, goings ngày.
Ado Liên kết từ đồng nghĩa: phiền phức, nhộn nhịp, khuấy, hoạt động, bận tâm, xáo trộn, hôn, kích động, vậy,

Ado Trái nghĩa