điểm Tin Vắn Tham khảoĐiểm Tin Vắn Tham khảo Tính Từ hình thức

  • blameworthy, blamable, censurable, tội lỗi, reprehensible, packable, lỗi, reprovable, reproachable, bộ, tính phí, impeachable, sai.

điểm Tin Vắn Liên kết từ đồng nghĩa: blameworthy, censurable, tội lỗi, reprehensible, lỗi, bộ, sai,

điểm Tin Vắn Trái nghĩa