Adamant Tham khảo


Adamant Tham khảo Tính Từ hình thức

  • adamantine, steely, đá tảng, cứng, không thể hiểu được, đá, unbreakable.
  • không chịu thua, không thể uốn, kiên quyết, cố định thiếu, không mủi lòng, cứng, không thể lay chuyển, khó khăn, ngừng, intransigent, adamantine.
Adamant Liên kết từ đồng nghĩa: adamantine, cứng, không thể hiểu được, đá, không chịu thua, không thể uốn, kiên quyết, không mủi lòng, cứng, khó khăn, ngừng, intransigent, adamantine,