Adamantine Tham khảo


Adamantine Tham khảo Tính Từ hình thức

  • adamant.
Adamantine Liên kết từ đồng nghĩa: adamant,