Adamantine Tham khảoAdamantine Tham khảo Tính Từ hình thức

  • adamant.

Adamantine Liên kết từ đồng nghĩa: adamant,