Addlebrained Tham khảoAddlebrained Tham khảo Tính Từ hình thức

  • simpleminded.

Addlebrained Liên kết từ đồng nghĩa: simpleminded,