Addlebrained Tham khảo


Addlebrained Tham khảo Tính Từ hình thức

  • simpleminded.
Addlebrained Liên kết từ đồng nghĩa: simpleminded,