Adduce Tham khảo


Adduce Tham khảo Động Từ hình thức

  • trích dẫn, thêm lên đến số tiền.
Adduce Liên kết từ đồng nghĩa: trích dẫn,