Adduce Tham khảoAdduce Tham khảo Động Từ hình thức

  • trích dẫn, thêm lên đến số tiền.

Adduce Liên kết từ đồng nghĩa: trích dẫn,