Adjudicate Tham khảoAdjudicate Tham khảo Động Từ hình thức

  • adjudge.

Adjudicate Liên kết từ đồng nghĩa: adjudge,