Adjudicate Tham khảo


Adjudicate Tham khảo Động Từ hình thức

  • adjudge.
Adjudicate Liên kết từ đồng nghĩa: adjudge,