Adjudge Tham khảoAdjudge Tham khảo Động Từ hình thức

  • adjudicate, quyết định, xác định, phát âm, trao cho, nghị định, cai trị, tư, giải quyết, trọng tài.

Adjudge Liên kết từ đồng nghĩa: adjudicate, quyết định, xác định, phát âm, trao cho, nghị định, , giải quyết, trọng tài,