Crumple Tham khảoCrumple Tham khảo Động Từ hình thức

  • rumple, nếp nhăn, ruffle crinkle, sắc nét, hộp, pucker, crimple, twill, chiên, nhăn, gợn sóng, rimple.
  • sụp đổ, cung cấp cho cách, mùa thu, trong hang động, phá vỡ, lật đổ, tumble, đi đến miếng, smash.

Crumple Liên kết từ đồng nghĩa: rumple, nếp nhăn, sắc nét, hộp, pucker, nhăn, gợn sóng, sụp đổ, mùa thu, phá vỡ, lật đổ, tumble,