Rumple Tham khảoRumple Tham khảo Danh Từ hình thức

  • nếp nhăn, nhăn, gấp, crinkle, crumple, ruffle, xoi đường, ép, pucker, tông sóng.

Rumple Tham khảo Động Từ hình thức

  • nếp nhăn, nhăn, gấp, crinkle, crumple, ruffle, tousle, muss, dishevel, rimple, gợn, xoi đường, corrugate.

Rumple Liên kết từ đồng nghĩa: nếp nhăn, nhăn, gấp, crinkle, crumple, ruffle, xoi đường, ép, pucker, nếp nhăn, nhăn, gấp, crinkle, crumple, ruffle, tousle, gợn, xoi đường,