Tousle Tham khảoTousle Tham khảo Động Từ hình thức

  • disarrange, dishevel, rumple, muss, mớ, rối loạn, disarray, ruffle, nút, mat, entangle.

Tousle Liên kết từ đồng nghĩa: disarrange, rumple, mớ, rối loạn, ruffle, nút, mat, entangle,

Tousle Trái nghĩa