Facile Tham khảo


Facile Tham khảo Tính Từ hình thức

  • dễ dàng, đơn giản, không có biến chứng.
  • thổi, nhanh chóng, sẵn sàng khéo léo, thông minh, glib, thông thạo, adroit, thành thạo.
Facile Liên kết từ đồng nghĩa: dễ dàng, đơn giản, không có biến chứng, thổi, nhanh chóng, thông minh, glib, thông thạo, adroit, thành thạo,

Facile Trái nghĩa