Giải Pháp Tham khảo


Giải Pháp Tham khảo Danh Từ hình thức

  • giải thích, explication untangling, làm rõ, giải, sự mặc khải, câu trả lời, quan trọng.
  • hỗn hợp, kết hợp, hợp chất, pha trộn, bia, nhũ tương, concoction, truyền.
Giải Pháp Liên kết từ đồng nghĩa: giải thích, làm rõ, giải, câu trả lời, quan trọng, hỗn hợp, kết hợp, hợp chất, pha trộn, bia, concoction, truyền,