Ill-natured Tham khảoIll-Natured Tham khảo Tính Từ hình thức

  • khó chịu, không tốt, không thân thiện, độc hại, tranh cãi, vị, đầy thù hận, petulant, cranky, cross, sulky, trước, mật, chua, dour.

Ill-natured Liên kết từ đồng nghĩa: khó chịu, không tốt, không thân thiện, độc hại, tranh cãi, vị, petulant, cranky, sulky, trước, mật, chua, dour,

Ill-natured Trái nghĩa