độc Hại Tham khảoĐộc Hại Tham khảo Tính Từ hình thức

  • đầy thù hận luẩn quẩn, có hại, hận thù, xảo quyệt, viperous, thù địch, ác tính, đa dâm, tàn nhẫn, nguy hiểm, hay thù, diabolical, baleful, cái ác.
  • độc hại, nguy hiểm, gây tử vong, chết người độc, antiochos, độc.
  • độc, độc hại, nguy hiểm, bể phốt, không lành mạnh, pestilential.

độc Hại Liên kết từ đồng nghĩa: có hại, hận thù, xảo quyệt, viperous, thù địch, ác tính, đa dâm, tàn nhẫn, nguy hiểm, baleful, cái ác, độc hại, nguy hiểm, antiochos, độc, độc, độc hại, nguy hiểm, không lành mạnh,

độc Hại Trái nghĩa