Inattentive Tham khảoInattentive Tham khảo Tính Từ hình thức

  • phải, unobservant, không biết, absentminded, bị phân tâm, thơ mộng, cẩu thả, cẩn, không lưu ý, bất cẩn, không suy, tactless.

Inattentive Liên kết từ đồng nghĩa: phải, bị phân tâm, thơ mộng, cẩu thả, cẩn, không lưu ý, bất cẩn, tactless,

Inattentive Trái nghĩa