Bất Cẩn Tham khảoBất Cẩn Tham khảo Tính Từ hình thức

  • không lo âu, phát ban, lax vô trách nhiệm, không suy, cẩn, slack, quên, unheedful, unheeding, cẩu thả.
  • untidy, slapdash, slipshod, sloppy slovenly, cẩu thả, không sửa soạn trước, không chính xác.

Bất Cẩn Tham khảo Động Từ hình thức

  • ru ngu, làm dịu, bình tĩnh, an ủi làm cho yên lòng.

Bất Cẩn Liên kết từ đồng nghĩa: không lo âu, phát ban, cẩn, slack, quên, unheedful, unheeding, cẩu thả, untidy, slapdash, slipshod, cẩu thả, không sửa soạn trước, không chính xác, ru ngu, làm dịu, bình tĩnh,

Bất Cẩn Trái nghĩa