Slack Tham khảoSlack Tham khảo Danh Từ hình thức

  • cung cấp cho, mất nhiều thời gian chơi, căng, vĩ độ, phạm vi, phòng, looseness, dư thừa.
  • không hoạt động, ngu, radiao, thủy triều suy tàn, suy thoái, chấm dứt, nhác, sự lười biếng.

Slack Tham khảo Tính Từ hình thức

  • bất cẩn, cẩu thả, neglectful, không lưu ý cẩn, slovenly, chậm, lax, permissive.
  • chậm chạp chậm, nhàn rỗi, ngu si đần độn, yên tĩnh, không hoạt động, quiescent, dilatory.

Slack Liên kết từ đồng nghĩa: cung cấp cho, căng, vĩ độ, phạm vi, phòng, dư thừa, không hoạt động, ngu, suy thoái, chấm dứt, bất cẩn, cẩu thả, slovenly, chậm, lax, permissive, nhàn rỗi, ngu si đần độn, yên tĩnh, không hoạt động, quiescent, dilatory,

Slack Trái nghĩa