Lax Tham khảoLax Tham khảo Tính Từ hình thức

  • khoan dung, permissive, cẩu thả, slack cẩn, bơ vơ, lỏng lẻo, unprincipled, bất cẩn.
  • thu, slack, mềm nhao, lỏng lẻo, trạng thái bình thường, linh hoạt, pliable, nhựa, dễ uốn, thoải mái.

Lax Liên kết từ đồng nghĩa: khoan dung, permissive, cẩu thả, lỏng lẻo, unprincipled, bất cẩn, thu, slack, lỏng lẻo, trạng thái bình thường, linh hoạt, nhựa, thoải mái,

Lax Trái nghĩa