Slipshod Tham khảoSlipshod Tham khảo Tính Từ hình thức

  • slovenly, sloppy, bất cẩn, untidy lộn xộn, không chải, slatternly, ngẩu nhiên, cẩu thả, hit-or-miss, tạm, không lưu ý, cẩn, lax.

Slipshod Liên kết từ đồng nghĩa: slovenly, sloppy, bất cẩn, không chải, slatternly, ngẩu nhiên, cẩu thả, hit-or-miss, tạm, không lưu ý, cẩn, lax,

Slipshod Trái nghĩa