Sloppy Tham khảoSloppy Tham khảo Tính Từ hình thức

  • lấm bùn, dẫn, ẩm ướt, chảy nước, spattered, splashed pulpy, sludgy, squashy.
  • lộn xộn, slovenly, bất cẩn, frowzy dowdy, tacky, smeary, bẩn, untidy.
  • slipshod, third-rate, bất cẩn, chậm, hit-or-miss, subpar cẩn, không đạt chuẩn.

Sloppy Liên kết từ đồng nghĩa: dẫn, chảy nước, lộn xộn, slovenly, bất cẩn, tacky, bẩn, untidy, slipshod, third-rate, bất cẩn, chậm, hit-or-miss,

Sloppy Trái nghĩa