Không Sửa Soạn Trước Tham khảoKhông Sưa Soạn Trước Tham khảo Tính Từ hình thức

  • tự phát, trình bày, improvised, unpremeditated, extemporary, tên, không sửa soạn trước, không chính thức, tạm thời, ra dải quấn, unrehearsed, không chuẩn bị.

Không Sửa Soạn Trước Liên kết từ đồng nghĩa: tự phát, trình bày, extemporary, tên, không sửa soạn trước, không chính thức, tạm thời, unrehearsed,

Không Sửa Soạn Trước Trái nghĩa