Invidious Tham khảoInvidious Tham khảo Tính Từ hình thức

  • thù ganh tị, begrudging hiệp, bực bội, đầy thù hận, độc hại, hiểm độc, rancorous, gây khó chịu, không tốt, địch, hận thù, baleful.

Invidious Liên kết từ đồng nghĩa: bực bội, độc hại, hiểm độc, gây khó chịu, không tốt, hận thù, baleful,

Invidious Trái nghĩa