Làm Phiền Tham khảoLàm Phiền Tham khảo Động Từ hình thức

  • bận tâm, vex irk, kích thích, quấy rối, pester, hình, bedevil, bệnh dịch hạch, rắc rối, làm phiền, trêu chọc, badger, nhận được trên một dây thần kinh, lựa chọn trên.
  • cứu, buồn bã, làm ruffle, hồ, fluster, gây nhầm lẫn, bối rối, làm phiền, rắc rối, bận tâm, vex, perturb, báo động.
  • làm gián đoạn, can thiệp với, rouse, discompose, bận tâm, rắc rối, phân tâm, discommode, incommode, disoblige, bất tiện, disarrange, làm phiền, buồn bã, khuấy, khuấy động, perturb.

Làm Phiền Liên kết từ đồng nghĩa: bận tâm, kích thích, quấy rối, pester, hình, bedevil, bệnh dịch hạch, rắc rối, làm phiền, trêu chọc, badger, cứu, hồ, bối rối, làm phiền, rắc rối, bận tâm, vex, perturb, báo động, rouse, discompose, bận tâm, rắc rối, phân tâm, discommode, incommode, disoblige, bất tiện, disarrange, làm phiền, khuấy, khuấy động, perturb,