Trang Trí Công Phu Tham khảo


Trang Trí Công Phu Tham khảo Tính Từ hình thức

  • xây dựng, xa hoa baroque, xưa, hoa, kén chọn, sặc sỡ, hào nhoáng, kheo khoang, overdone.
Trang Trí Công Phu Liên kết từ đồng nghĩa: xây dựng, xưa, hoa, kén chọn, sặc sỡ, kheo khoang,

Trang Trí Công Phu Trái nghĩa