Vô địch Tham khảoVô Địch Tham khảo Danh Từ hình thức

  • bảo vệ, người giám hộ backer, người ủng hộ, người bảo trợ, nhân vật chính.
  • victor, người chiến thắng, chinh phục, lãnh đạo, thạc sĩ, paragon, người, vô song.

Vô Địch Tham khảo Động Từ hình thức

  • bảo vệ, đứng lên cho, biện hộ, plead cho, duy trì, biện minh cho, hỗ trợ, sao lưu.
  • munch, nhai, thắt chặt, gặm gnash, nibble, xay, suy nghi lại, trình duyệt, cắn.

Vô địch Liên kết từ đồng nghĩa: bảo vệ, người bảo trợ, nhân vật chính, victor, người chiến thắng, chinh phục, lãnh đạo, thạc sĩ, paragon, người, vô song, bảo vệ, đứng lên cho, biện hộ, duy trì, biện minh cho, hỗ trợ, sao lưu, munch, nhai, thắt chặt, nibble, xay, suy nghi lại, trình duyệt, cắn,