Munch Tham khảoMunch Tham khảo Động Từ hình thức

  • nhai, thắt chặt chomp, vô địch, gặm, xay, masticate, suy nghi lại, cắn.

Munch Liên kết từ đồng nghĩa: nhai, vô địch, gặm, xay, masticate, suy nghi lại, cắn,