Xói Mòn Tham khảoXói Mòn Tham khảo Danh Từ hình thức

  • mặc.

Xói Mòn Tham khảo Động Từ hình thức

  • ăn, tiêu thụ, ăn mòn, quần áo, gặm, abrade, xay.

Xói Mòn Liên kết từ đồng nghĩa: mặc, ăn, tiêu thụ, quần áo, gặm, xay,