Đầm Lầy Tham khảo


Đầm Lầy Tham khảo Danh Từ hình thức

  • bog, mire, quagmire morass, slough, cát lún, thùng đựng nước thải, đầm lầy, everglade, fen, đáy.
  • đầm lầy, đầm lầy cửa sông, bog, moor, everglade, fen, đáy, bùn, mire, thùng đựng nước thải, slough, morass, quagmire, cát lún.

Đầm Lầy Tham khảo Tính Từ hình thức

  • đầm lầy, boggy, oozy, xốp, squashy, squishy, miry, chưa chín, bùn.

Đầm Lầy Tham khảo Động Từ hình thức

  • áp đảo, thuế, overtax, làm việc quá sức căng thẳng, mở rộng, vượt quá, tình trạng quá tải, dùng quá liều, glut, hẻm núi, công cụ, congest, lũ lụt, deluge, tràn ngập.
  • ngâm nước ngâm, thấm vào trong, dốc, waterlog, lũ lụt, deluge, tràn ngập, nhấn chìm, submerse, đánh chìm, chết đuối.
Đầm Lầy Liên kết từ đồng nghĩa: bog, mire, slough, đầm lầy, đáy, đầm lầy, bog, moor, đáy, bùn, mire, slough, morass, quagmire, đầm lầy, boggy, xốp, chưa chín, bùn, áp đảo, thuế, mở rộng, vượt quá, hẻm núi, công cụ, congest, lũ lụt, tràn ngập, thấm vào trong, dốc, lũ lụt, tràn ngập, nhấn chìm, submerse,