đáy Tham khảo


Đẩy Tham khảo Danh Từ hình thức

 • lực đẩy, lắc bật ra xô, áp lực, thúc đẩy, cam tình nhứt thời, di chuyển, prod, poke, đấm, bắt đầu, khiến.
 • năng lượng, drive, tham vọng, quyết tâm, năng động, snap, đà, gây hấn, purposefulness, sức sống, vigor, get-up-and-go.

Đẩy Tham khảo Tính Từ hình thức

 • cấm off-putting, aloof, khắc khổ, snobbish, không thân thiện, không thương xót, xa xôi, lạnh, đóng băng, từ xa, unapproachable, không phản hồi, không thấm.
 • enterprising, tràn đầy năng lượng, năng động, tích cực, mạnh mẽ, đầy tham vọng, quyết tâm, lái xe, linh hoạt, hard-hitting, có mục đích, cần cù, siêng, trên đường đi, ngày thực hiện, kiên trì, siêng năng, spirited.
 • ghê gớm, tuyệt vời, đáng sợ, bất khả xâm phạm, mạnh mẽ, đầy cảm hứng, chỉ huy, sợ hãi, oai, overpowering, indomitable bất khả chiến bại, đe dọa.
 • không hợp, thấm kinh tởm, obnoxious, không ưa, nauseating, distasteful, abhorrent, hận thù, detestable, aversive, disagreeable, revolting, ghê tởm, cuộc tấn công.
 • liên quan laden, trọng nặng với, đến, đầy đủ, nhiều, mang thai, freighted, sạc, nạp burdened, replete.
 • pushy, xấc láo, self-assertive, khăng khăng, táo bạo, quyết đoán, tranh cãi, hách dịch, nhận, đậm, chuyển tiếp, bumptious, officious.

Đẩy Tham khảo Động Từ hình thức

 • thúc đẩy, biện hộ, tout công bố công khai, đề nghị, quảng cáo, eulogize, tán dương, vinh danh, phun, cắm.
 • xô, khuỷu tay, jostle, đẩy, báo chí, lái xe, di chuyển, lực lượng, lực đẩy, dơ lên, poke, ram, mông, prod, mứt, siết chặt.
 • đẩy, ổ đĩa, di chuyển, yêu cầu, impel, nhắc nhở, kích hoạt, thúc đẩy, khởi động, bắt đầu, lực đẩy, xô, gửi, poke, prod.
đáy Liên kết từ đồng nghĩa: lực đẩy, áp lực, thúc đẩy, di chuyển, prod, poke, đấm, bắt đầu, năng lượng, tham vọng, năng động, đà, gây hấn, sức sống, vigor, aloof, khắc khổ, snobbish, không thân thiện, xa xôi, lạnh, đóng băng, từ xa, unapproachable, năng động, tích cực, mạnh mẽ, đầy tham vọng, linh hoạt, hard-hitting, có mục đích, cần cù, siêng, kiên trì, siêng năng, ghê gớm, tuyệt vời, đáng sợ, bất khả xâm phạm, mạnh mẽ, chỉ huy, sợ hãi, oai, overpowering, đe dọa, không hợp, obnoxious, không ưa, nauseating, distasteful, hận thù, detestable, disagreeable, revolting, ghê tởm, cuộc tấn công, đến, đầy đủ, nhiều, mang thai, replete, pushy, khăng khăng, táo bạo, quyết đoán, tranh cãi, nhận, đậm, chuyển tiếp, bumptious, officious, thúc đẩy, biện hộ, đề nghị, quảng cáo, eulogize, tán dương, vinh danh, phun, cắm, , khuỷu tay, jostle, đẩy, báo chí, di chuyển, lực lượng, lực đẩy, dơ lên, poke, ram, mông, prod, mứt, đẩy, ổ đĩa, di chuyển, yêu cầu, impel, nhắc nhở, kích hoạt, thúc đẩy, khởi động, bắt đầu, lực đẩy, , gửi, poke, prod,

đáy Trái nghĩa