Balk Tham khảoBalk Tham khảo Danh Từ hình thức

  • trở ngại, thất vọng, thất bại, stymie, khối, bar, phòng, tắc nghẽn, hạn chế.

Balk Tham khảo Động Từ hình thức

  • ngăn chặn, frustrate outwit, stymie, baffle, kiểm tra, cản trở, phá vỡ, checkmate, outsmart, foil, disconcert, thất vọng.
  • từ chối, vẽ lại eschew, chiến đấu, né tránh, shun, flinch, bật lên, yihu, demur, treo trở lại, dính tại, ngần ngại.

Balk Liên kết từ đồng nghĩa: trở ngại, thất vọng, thất bại, stymie, khối, phòng, tắc nghẽn, hạn chế, ngăn chặn, stymie, kiểm tra, cản trở, phá vỡ, checkmate, outsmart, disconcert, thất vọng, từ chối, chiến đấu, né tránh, flinch, bật lên, yihu, demur, dính tại, ngần ngại,

Balk Trái nghĩa