Hại Tham khảoHải Tham khảo Tính Từ hình thức

  • bị cô lập, cách ly và vài, tỉnh, cô đơn, định nghĩa, giới hạn, hạn chế, cloistered, hẹp, hẹp hòi, hidebound, nhỏ, không dung nạp.
  • gây tổn hại, có hại, nguy hiểm độc hại, maleficent, antiochos, không lành mạnh, gây phương hại, bất lợi, bại hoại phong tục, baleful, tinh nghịch, wounding, nguy hiểm.

Hại Liên kết từ đồng nghĩa: tỉnh, cô đơn, định nghĩa, giới hạn, hạn chế, cloistered, hẹp, hẹp hòi, hidebound, nhỏ, không dung nạp, có hại, maleficent, antiochos, không lành mạnh, gây phương hại, bất lợi, bại hoại phong tục, baleful, tinh nghịch, nguy hiểm,

Hại Trái nghĩa