Hoạ Tham khảoHoa Tham khảo Danh Từ hình thức

  • nở hoa, cụm hoa, floret, floweret, bud, bó hoa.
  • nở hoa, floret, floweret, bó hoa, cụm hoa, bud, burgeon.

Hoa Tham khảo Tính Từ hình thức

  • trang trí công phu, hoa, trên trang trí, gaudy, tôn tạo, overelaborate, xưa, high-flown, kén chọn ưa thích, euphuistic, ghi đè, circumlocutory.
  • về phía trước, nâng cao, sớm, đầu và tươi sáng.

Hoa Tham khảo Động Từ hình thức

  • nở, hoa, burgeon, nảy mầm, cao điểm, effloresce, phát triển, trưởng thành, mở ra, chín, maturate, đến.
  • nở.

Hoạ Liên kết từ đồng nghĩa: bud, bó hoa, bó hoa, bud, burgeon, trang trí công phu, hoa, gaudy, tôn tạo, xưa, high-flown, nâng cao, sớm, nở, hoa, burgeon, nảy mầm, phát triển, trưởng thành, mở ra, chín, maturate, đến, nở,

Hoạ Trái nghĩa