ăn Da Tham khảoĂn Da Tham khảo Tính Từ hình thức

  • ăn mòn gnawing, phá hoại, màu dùng, erosive, chát, lãng phí.
  • châm biếm, cắn, brusque, số khắc nghiệt, acrimonious, chua cay, chua chát, đắng.

ăn Da Liên kết từ đồng nghĩa: phá hoại, chát, lãng phí, châm biếm, cắn, brusque, acrimonious, chua chát, đắng,

ăn Da Trái nghĩa