Acrimonious Tham khảo


Acrimonious Tham khảo Tính Từ hình thức

  • châm biếm, sắc nét, cắt, cắn, ăn da, acerb, sổ chua cay, waspish, khắc nghiệt, hay giận, vitriolic, người làm hư chuyện.
Acrimonious Liên kết từ đồng nghĩa: châm biếm, sắc nét, cắt, cắn, ăn da, waspish, khắc nghiệt, hay giận, vitriolic, người làm hư chuyện,