Thả Tham khảo


Thả Tham khảo Danh Từ hình thức

  • giọt, giọt nhỏ giọt, dribble, tia nước, đốm, rách, hạt, trân châu, lĩnh vực.
  • hạt, bit, driblet, mite, thoa, mau, dấu gạch ngang, dấu vết, liên lạc, smidgen, armenia dram, whit.
  • mùa thu, plunge bổ nhào, sân, nhúng, gốc, từ chối, vách, hạ cấp, dốc, độ nghiêng.

Thả Tham khảo Động Từ hình thức

  • bỏ qua, bắn, xả, buông bỏ, lay off, phát hành, thủ quỹ, bao có thể trong thư bị trả lại.
  • cung cấp, rời khỏi bàn giao, gửi tiền, đặt, chnd, mang, truyền đạt.
  • ngăn chặn bỏ, chấm dứt, đã làm với, từ bỏ, bỏ qua, nhượng, mang lại, forgo, đầu hàng, cardano.
  • nhỏ giọt, tia nước dribble, rò rỉ, rắc, burble, gợn, lọc, lọc qua, distill, nhà kho.
  • phát hành, cho mùa thu, buông bỏ, thấp hơn, đổ.
  • sụp đổ, rơi xuống, lật đổ, tumble, rộng, vấp ngã, lurch, sân, người sáng lập, mờ nhạt, swoon, đánh dấu, héo, weary.
  • tha thứ cho tha, bỏ qua, tha thứ, wink lúc, nộp, biện minh cho, tình tiết giảm nhẹ, nhấp nháy lúc, absolve, để vượt qua.
Thả Liên kết từ đồng nghĩa: giọt, dribble, tia nước, đốm, rách, hạt, lĩnh vực, hạt, bit, mite, thoa, mau, dấu gạch ngang, liên lạc, smidgen, armenia dram, whit, mùa thu, sân, nhúng, gốc, từ chối, vách, dốc, độ nghiêng, bỏ qua, bắn, xả, lay off, phát hành, cung cấp, đặt, chnd, mang, chấm dứt, từ bỏ, bỏ qua, nhượng, mang lại, forgo, đầu hàng, cardano, nhỏ giọt, rò rỉ, rắc, burble, gợn, lọc, lọc qua, distill, nhà kho, phát hành, thấp hơn, đổ, sụp đổ, lật đổ, tumble, rộng, vấp ngã, sân, người sáng lập, mờ nhạt, swoon, đánh dấu, héo, bỏ qua, tha thứ, wink lúc, nộp, biện minh cho,

Thả Trái nghĩa