Gắng Tham khảoGắng Tham khảo Tính Từ hình thức

  • cắt, hại, châm biếm, sổ quan tâm, sắc nét, sắc bén, cắn, nhọn, ăn da, xuyên, curt, acerbic, phá hoại, khó chịu.
  • nổi mạnh mẽ, có hiệu quả, effectual, rõ ràng, mạnh mẽ, nhấn mạnh, mạnh, bật, ấn tượng, có ý nghĩa, khả thi.

Gắng Liên kết từ đồng nghĩa: cắt, hại, châm biếm, sắc nét, sắc bén, cắn, ăn da, xuyên, curt, phá hoại, khó chịu, effectual, rõ ràng, mạnh mẽ, nhấn mạnh, mạnh, bật, ấn tượng, có ý nghĩa, khả thi,

Gắng Trái nghĩa